Správa serverov a dohľad (SLA)

Service-level agreement (SLA)

SLA alebo dohoda o úrovni poskytovaných služieb je zmluva medzi poskytovateľom služby a koncovým zákazníkom, ktorá definuje úroveň resp. kvalitu služby, ktorá sa od jej poskytovateľa očakáva. Definuje, čo zákazník v rámci poskytovanej služby obdrží. V SLA je definovaná špecifikácia služby, dostupnosť služby, povinnosti a zodpovednosti poskytovateľa ako aj zákazníka.

Monitoring

Zabezpečenie nepretržitej dostupnosti poskytovaných služieb a systémov je našou prioritou. Nevyhnutnou súčasťou vysokodostupných služieb je ich kvalitný monitoring. Monitoring je automatický, systematický a najmä nepretržitý́ 24/7 proces dohliadania nad dostupnosťou služieb. V prípade výpadku sú administrátori okamžite informovaní pomocou monitorovacieho systému a sú pripravení problém riešiť. Dobre nastavený́ monitoring pomáha odhaliť niektoré problémy ešte skôr, ako sa vôbec vyskytnú (míňajúce sa miesto na disku a pod.)

Analýza logov a monitorovaných parametrov

Dobrým pravidlom je mať o poskytovanej službe čo najviac informácií. Preto je vhodné takéto informácie, ktoré aplikácia alebo služba produkuje, zaznamenávať do súborov, resp. logov. Následná analýza týchto logov dokáže výrazne pomôcť pri skrátení prípadných výpadkov a vytváraní komplexného pohľadu na systém, ktorý́ v konečnom dôsledku môže pomôcť odhaliť hlavnú príčinu problémov.

Poradíme Vám?
Peter Hollý
Vám rád poradí