DLP

DLP

V dnešnej digitálnej dobe sa spoločnosti potrebujú zaoberať čoraz viac otázkou ochrany dát pred náhodným únikom, ale aj úmyselnou krádežou informácii. Pre niekoho zdanlivo nepodstatná informácia, napríklad o ponuke úrokovej miery, alebo o cene za paušál môže mať pre iného cenu zlata. V hektickom období a prevažne digitálnej komunikácii je stále vyššie riziko úniku informácii, či už nesprávne zadaným adresátom do mailu, alebo využitím nezabezpečenej komunikácie. Reálnou možnou hrozbou je aj používanie neautorizovaných „USB kľúčov“. Presne takýmito situáciami sa zaoberá samostatná kategória riešení tzv. DLP.

DLP je skratka Data loss (leak) prevention / Data loss (leak) protection. Tých názvov sa používa v praxi viac ako 10. Vo všeobecnosti možno DLP definovať ako nástrojové riešenie, ktoré má odhaľovať vedomé, cielené, alebo nevedomé pokusy o únik chránených dát z vnútra organizácie, pomôcť lokalizovať samotné dáta, zaznamenať a upozorniť pri pokusoch o dátový únik, a tak pomôcť zabrániť úniku. DLP riešenie poskytuje najmä dve kľúčové funkcie – identifikácia kľúčových dát, a zabránenie ich neoprávnenému šíreniu. Tieto funkcie si zabezpečuje každé riešenie osobitným spôsobom, preto je nevyhnutné sa na to pozrieť z pohľadu individuálnych potrieb zákazníka.

DLP nie je plug-and-play riešenie. Úspešná implementácia tejto technológie vyžaduje značnú prípravu a plánovanie, kde po nasadení treba zohľadniť aj kontinuálnu prevádzku. Avšak použitie DLP riešenia efektívne rozširuje a poskytuje viditeľnosť (umiestnenie dát) a kontrolu nad dátami ako takými.

Dáta z pohľadu DLP riešenia delíme na 3 skupiny:

 1. Data in use (aktuálne používané dáta) – dáta, ktoré zamestnanci aktívne používajú (analýza, spracovanie objednávok, tvorba faktúr, vytváranie ponúk, zmlúv a podobne)
 2. Data in motion (dáta v pohybe) – dáta ktoré si zamestnanci posielajú či už medzi sebou, alebo tretej strane (cenová ponuka, dobropis, faktúra na schválenie, životopis, mzdový list/dekrét, databáza zákazníkov pre marketingové účely – príprava kampane atď...)
 3. Data at rest (dáta v pokoji) – dáta, ktoré sú niekde uchované (backup, file server, sharepoint, oneDrive, cloudové úložiská, databázy, uložené súbory v notebooku, alebo na usb kľúči, prípadne v emailovej schránke)

V zásade platí, že najefektívnejším prístupom k problematikám úniku dát je adresovať tieto riziká cez ľudí, procesy a technológie.
Ľudia – autorizovaný personál musí vedieť, ktoré dáta sú citlivé a ktoré nie.
Procesy – na efektívne uplatnenie DLP konceptov je nutné poznať a prispôsobiť prevádzkové procesy štandardom.
Technológia – implementáciou vhodnej technológie pomôcť užívateľom a organizácií ochrániť svoje dáta efektívne bez obmedzenia biznisu.

Aké formy DLP riešení sú dnes najpoužívanejšie?

Integrované DLP
Označované aj ako IDLP. V kontraste s cielenými riešeniami pre pokrytie DLP potrieb sú tieto funkcionality riešené ako doplnkové funkcie v jednotlivých technológiách, čiastočne pokrývajúc napríklad doménu emailov, kde zabezpečujú šifrovanie, alebo schopnosť zabránenia prístupu na neautorizované webové a cloudové služby. Príkladom sú rôzne email security, email encryption alebo g-suite. Dané DLP funkcionality riešia iba úzke spektrum možných rizík úniku dát.

Špecializované DLP riešenia
Označované aj ako EDLP (Enterprise DLP), sú komplexné riešenia s funkcionalitou zameranou na kľúčový cieľ zabránenia úniku dát, ktorý zabezpečujú pomocou jednotlivých DLP komponentov (agent nainštalovaný na notebooku, sieťová sonda, cloudový softvér…). Týmto je možné pokryť celé spektrum možných únikov dát podľa ich aktuálneho stavu. Teda ochraňujú dáta v pokoji (dáta uložené na notebooku sú monitorované a chránené endpoint agentom), dáta v pohybe ( sú monitorované napríklad sieťovou DLP sondou) ako aj dáta v používaní (ich vzájomnou kombináciou).

Kľúčové funkcie EDLP

 • Komplexné pokrytie únikových kanálov: K zníženiu rizika úniku dát využívajú jednotlivé komponenty, ako napríklad sieťovú bránu/network DLP komponent zabezpečujúci inšpekciu odchádzajúcej sieťovej prevádzky, blokovanie emailovej, webovej, alebo FTP komunikácie. Dáta v pokoji uložené na sieti, alebo lokálne adresujú cez ďalšie komponenty a monitoring koncových staníc cez endpoint agentov.
 • Centrálna riadiaca konzola: Kľúčovou, často prehliadanou funkciou je schopnosť riadiť celý ekosystém DLP riešenia z jedného nástroja. Správa DLP riešenia je časovo náročnou aktivitou vyžadujúcu čas na pokrytie dôležitých oblastí, ktoré spravidla možno riadiť cez centralizovanú konzolu. Celý DLP systém je možné riadiť z jedného miesta, a to od vytvárania politík až po samotný dohľad s reportingom.
 • Riadenie incidentov: DLP riešenia sú dizajnované nielen na zabránenie úniku dát, ale aj na zabezpečenie korektného riešenia incidentov pre zabezpečenie legislatívneho súladu (zákon o kybernetickej bezpečnosti ako aj GDPR). Únik dát môže nastať v akomkoľvek riešení, ale skutočným prínosom je spôsob, akým je celý incident odhalený, najmä ako je riadený. Jeho pridaná hodnota je v jednoduchosti riadenia incidentu. Od jeho detekcie až po finálne vyriešenie a prijatie nových pravidiel, ktoré je možné okamžite implementovať naprieč spoločnosťou.
 • Presnosť detekčných metód: Najväčším rozdielom medzi EDLP a IDLP riešeniami je presnosť a schopnosť detegovať chránené dáta vo všetkých 3 stavoch. IDLP riešenia sa opierajú o limitovaný set detekčných metód. Zväčša iba o pattern-matching a regular expresion, ktoré nepostačujú na funkčné a komplexné pokrytie celej problematiky detekcie chránených dát dôsledkom svojej nepresnosti a náchylnosti ku chybným klasifikáciám, čo vedie k neúmerne veľkému počtu falošne pozitívnych detekcií. EDLP riešenia ponúkajú širší set metód na presnejšiu detekciu.

ctap

Prečo uvažovať o nasadení DLP riešenia?

Ponemon Institute zistil, že 85% spoločností na celom svete zažilo za posledných 24 mesiacov nejakú formu straty údajov. Napríklad proces ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom predstavuje významné riziká v oblasti bezpečnosti dát. Zamestnanci ktorí majú prístup k citlivým údajom a majú znalosti o systémoch firmy, môžu tieto citlivé dáta firme ukradnúť.

Podľa ankety spoločnosti Symantec:

 • K 70% krádežiam duševného vlastníctva dochádza do 90 dní pred oznámením výpovede zamestnanca.
 • 88% IT pracovníkov uviedlo, že by si so sebou vzali citlivé údaje, ak by boli prepustení.
 • 72% generálnych riaditeľov pripúšťa, že si od bývalého zamestnávateľa zobrali cenné duševné vlastníctvo spoločnosti.
 • 50% respondentov v prieskume uviedlo, že si zobrali informácie zo sebou, a 40% uviedlo, že ich využijú vo svojich nových zamestnaniach.

Ochrana pred únikom údajov je dôležitá na zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva spoločnosti, aby k údajom nemali prístup neoprávnení používatelia, a aby sa nemohli použiť na poškodenie spoločnosti.

Podobné blogy